24.04. 2023

Psalo se před 100 lety duben 2023

 

Říše hvězd, březen – duben 1923

 

Fotografické sledování planetky Vesty

Josef Klepešta

 

 Použil jsem několika jasných nocí v lednu tohoto roku ke snímkům v okolí ι Leonis, kde podle souřadnic uveřejněných v minulém čísle Ř. H. byla planetka Vesta. Na zvětšené negativní reprodukci vidíme tuto planetku postupovati podél trojúhelníku stálic. Celkem jsem provedl na tutéž desku tři exposice. V nocích 19.1 a 21. 1. byly pointovány stálice jako body. Postupující planetka se při krátkých exposicích 22 minut v obou případech neliší od stálic. Pro zřetelné rozlišení provedl jsem tudíž třetí exposici v noci ze dne 23. 1. takovým způsobem, aby stálice byly na negativu podtrženy čarou. To se zdařilo, když obraz sledované stálice v pointeru byl posunut nad deklinační vlákno okulárové a v určitých mezích bylo jim volně posouváno. Exposici jsem při tom zdvojnásobil. Výsledek je zřejmý z obrázku.

 

100let_01

Pozice asteroidu Vesta vůči trojici podtržených stálic. Zdroj: https://www.hvezdarna-fp.cz/

 

Třetího večera se planetka vyznačila pouze čárkou, kdežto stálice tvoří pravidelné obrazce čárky a tečky. Zajímavý je rozdíl, jak je stopa planetky kryta ve dvou exposicích stejně dlouhých. Vysvětlení je snadné a poučuje nás o vlivu různého stavu atmosféry po dobu exposice na vytvoření fotografického obrazu. Dne 19. 1. byla jasná mrazivá noc, kdežto 21. 1. bylo mlhavo. Naproti tomu lze usuzovati na světlost planetky podle třetí exposice, porovnáme-li její stopu se stopou nejblíže stojící stálice. Tato stálice je sedmé velikosti; její stopa je poněkud méně kryta než stopa Vesty. To dobře souhlasí s údaji v Ř. H. minule uveřejněnými, podle nichž by planetka v tyto dny byla asi 6 '9 velikosti…

 

O sto let později …

 

 … expozice fotografií kosmických objektů na filmový materiál je využívána pouze zřídka, zejména amatérskými pozorovateli. Při fotografování asteroidů ze Země jsou v současnosti běžně využívány digitální CCD a CMOS kamery. Počasí však má stejnou roli na kvalitu snímků, jako v časech Klepeštových.

K pozorování planetek se v současnosti používají často kosmické teleskopy, či přímo sondy, speciálně určené k jejich průzkumu.

Planetka Vesta, pozorovaná Josefem Klepeštou před 100 lety patří k těm lépe prozkoumaným. Tato planetka byla objevena v roce 1807 a jedná se o třetí největší a druhé nejhmotnější těleso hlavního pásu planetek. Až do 50. let 19. století byla Vesta zařazena mezi ostatní planety, s přibývajícími objevy jiných planetek však byla překlasifikována do jejich kategorie. Za planety, popřípadě trpasličí planetky, mohou být považována jen tělesa, která dosáhla vysokého stupně hydrostatické rovnováhy. Ta nastává, jsou-li si rovny tíhová síla se silou vztlakovou, působící v protisměru k tíze. Planetka Vesta při svém utváření hydrostatické rovnováhy pravděpodobně již kdysi dosáhla, byla však zdeformována po srážce s jakýmsi kosmickým tělesem.

V letech 1994 – 1996 na ni průběžně zaměřoval svou pozornost Hubbleův kosmický teleskop. Pomocí tohoto zařízení byly pořízeny mapy výškových rozdílů, temné plochy na obrázku jsou nejhlubší, světlé naopak nejvyšší.

 

100let_02

Výšková mapa asteroidu Vesta. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesta_(planetka)#/

 

V září 2011 k Vestě dorazila sonda Dawn, agentury NASA. Její pozorování odhalilo, že Vesta má značně různorodý povrch a že je strukturou více podobná malým planetám, popřípadě Měsíci, než jiným planetkám. Na jejím povrchu spatříme kromě kráterů i útvary pro planetky netypické, jako jsou hory a kopce, tektonické zlomy a kaňony. Rovněž bylo zjištěno, že Vesta je tělesem starým, vzniklým již při počátečním formování sluneční soustavy, dosáhnout velikosti planety jí však zamezil svou gravitací Jupiter. Předpokládá se, že vývoj Vesty započal před 4, 7 miliardami let. U planetky se utvořilo jádro a kůra, planetka je tedy diferencovaná. Je vysoká pravděpodobnost, že takových těles se utvořilo více, ostatní však byly rozbity díky srážkám s jinými objekty, tyto kolize vedly ke vzniku asteroidů a meteoroidů. Vesta je tak jedinou známou planetkou takovéhoto typu.

100let_03_nFotografie Vesty pořízená sondou Dawn. Zdroj: https://skyandtelescope.org/

 

Zdroje:

 

https://www.hvezdarna-fp.cz/archiv-RH/RH-1923-03-04.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesta_(planetka)

https://skyandtelescope.org/astronomy-news/observe-vesta-and-own-a-piece-of-it-too/

https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/studie-odhalila-tajemstvi-puvodu-asteroidu-a-meteoroidu.html

https://sever.rozhlas.cz/vesta-asteroid-nebo-nedorostla-planeta-8444373