15.12. 2022

Café Nobel: Jak dálkový průzkum obohatil archeologii českých zemí

Dálkový průzkum

70 let po prvních objevech v Anglii došlo začátkem 90. let i u nás ke zrušení přísných zákonů na ochranu státního tajemství, a tím i k otevření přístupu do vzdušného prostoru. Několik archeologů v Čechách a na Moravě se této možnosti chopilo a zahájilo víceméně systematický letecko-archeologický průzkum krajiny prostřednictvím pozorování zemského povrchu z nízko letícího sportovního letadla, detekcí pod povrchem ukrytých objektů pravěkého, středověkého a novověkého stáří a jejich následnou fotografickou a filmovou dokumentaci. Jedním z těchto průkopníků byl prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc. z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, který bude ve čtvrtek 15. prosince hostem na teplické hvězdárně.

Práce během letu, shromažďování a zpracování pořízených fotografií, jejich evidence a ukládání do digitální Archeologické mapy České republiky – centrální infrastruktury české archeologie (Archeologického informačního systému AIS) jakož i přesné mapování objevených archeologických lokalit (objektů, nemovitých památek) v prostředí GIS, a konečně tvorba virtuálních 3D rekonstrukčních modelů reliktů pradávného osídlení odhalených převážně díky tzv. porostovým (vegetačním) příznakům budou náplní přednášky. Doplní ji řada obrazových výstupů – fotografií, videoklipů, ilustrací, map a detailních plánů. Přednáška také zdůrazní nedestruktivní charakter dálkového archeologického průzkumu a pojedná o nejmodernějších technikách integrovaných do výzkumu historické krajiny z výšky a o tom, jak tyto postupy využíváme u nás.

Přednáška na hvězdárně v Teplicích začne jako obvykle v 18 hodin.

 

Foto v článku i abstraktu: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.